GoSell (589)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Qualifier)  

Nội bộ thân thiết với nhau, nhưng giữa các team khác nhau thì chỉ trao đổi qua lại đôi chút chứ không thường xuyên qua lại