GoSell (589)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Tấn (Dev)  

Các bạn nếu phù hợp với văn hóa ở đây thì chỉ sau 2 năm làm việc, kinh nghiệm của các bạn tương đương 5 năm làm việc ở môi trường khác