GoSell (589)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Sales leader)  

Lương sales leader công nhận cao thiệt, ít nhất 17tr/tháng nhưng làm việc thì cũng khoai lắm