Giao Hàng Tiết Kiệm (7)

Sản phẩm 1000+
55 K2, Cầu Diễn Nam Tu Liem Ha Noi

hỏi não (đầu)  

Tên cty nói lên tất cả rồi, "Tiết kiệm" nà cty sách. Nát đừng có hỏi