Gearvn (2)

Sản phẩm 51-150
Tan Binh, Ho Chi Minh

Nhân viên quèn (Văn phòng)  

Tập thể sống giả tạo, nhóm thì trơ chẽn ngoài mặt thì anh e nhưng lại đi đâm lén sau lưng người khác, mang danh markeing mà như culi dậy. Nói chung là bai sớm là viết định đúng đắn

ccxxx (nhân viên)  

Bọn này max giả tạo.

Người mua hàng đã   9 tháng trước

Vụ gì max giả tạo vậy bạn, hàng hóa sao à hay về nhân sự

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like