FPT Software (800)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Bin (dev đã nghĩ sau 1 năm kết thúc hợp đồng)  

Đừng nên vô fresher. Lũ HR nó gian lắm