FANXIPAN (12)

Sản phẩm 51-150
130 Nguyễn Đức Cảnh Hoang Mai Ha Noi

Ẩn danh (Haha)  

Công ty làm sản phẩm tính hữu ích không cao.
Hợp đồng về không ổn định, không có tính bền vững