Ecom Vietnam (1)

Outsource

Nhân viên cũ  

Không biết 30% lương tháng 7 năm 2021 các sếp đã trả hết cho nhân viên chưa hay vẫn " Em là trường hợp tự nghỉ nên không được chi trả". Sếp người thì lươn lẹo người thì toàn mõm thực tế đ biết gì. E chỉ viết nhẹ nhàng vậy thôi ai đọc được thì liệu trả tiền đi. Lên bào phốt n đơn giản lắm các a ạ