DXC Vietnam (14)

Sản phẩm 1000+
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn)  

Khá ác cảm với HR ở đây, chắc sẽ không bao giờ join :)