Địa Ốc Thắng Lợi (3)

Sản phẩm 151-300
340 Cộng Hòa Tan Binh Ho Chi Minh

Bối rối  

Có ai hiện tại đã và đang làm công ty này cho xin ít view về môi trường, chiến lược, và cả cách làm việc như thế nào ạ?