Deliveree On-Demand Logistics (186)

Sản phẩm 1-50
150 Le Thi Hong Gam District 1 Ho Chi Minh

Grab (Dev quèn)  

Trước giờ làm 9 tiếng giờ giảm xuống làm 8 tiếng như các công ty khác thôi mà công ty nói như kiểu bố thí vậy á 😏

Aloha đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Béo đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev quèn đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like