Công ty Cổ phần TC Advisors (28)

Sản phẩm 51-150
District 1, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Chính sách không tốt như giới thiệu đâu.
Mặt bằng lương thấp và có nhiều cái ép buộc.