CodeGym (75)

Sản phẩm 1-50
68 Nguyen Co Thach Nam Tu Liem Ha Noi

Vãi nồi  

55/69 Vote 1*

Ối anh Nhật, anh Vũ ơi. Các anh làm gì thế này
Để đám nhân viên dưới quyền phá nát trung tâm các anh kìa.

Vote sập

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Anh Vũ là anh nào hả bạn? xin lỗi chắc bạn nhầm nhé, CodeGym không có tên Vũ cả

Vãi nồi đã   2 ngày trước

Chắc nhầm thành anh Lê Vũ Nguyên ở Đà Nẵng