CodeGym (75)

Sản phẩm 1-50
68 Nguyen Co Thach Nam Tu Liem Ha Noi

Hv quèn  

Đúng là từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ mình chưa gặp ai mà khốn nạn như bọn Codegym này. Người ta chung tay đẩy lùi covid, còn chúng ta nên chung tay đẩy lùi cái lũ mất dạy phông bạt này đi. Né gấp nha bà con