Cinqsmile (2)

Sản phẩm 1-50
Nguyễn Bỉnh Khiêm District 1 Ho Chi Minh

Thinh (dev)  

- Việc nhàn => lương thấp
- Mỗi năm tăng lương rất ít
- Chỉ thích hợp cho những bạn sinh viên mới ra trường cần học hỏi kinh nghiệm, những bạn thật sự giỏi sẽ không học hỏi được nhiều ở đây
- Trình độ kỹ thuật chung của nhân viên thấp
- Nhiều process phức tạp, tốn kém thời gian, chưa tự động hóa được công việc

Fake (Nhà nghĩ Mỹ Mỹ)  

Cho xin 5tr ý kiến của quý vị coi.! !!!