Bitas (4)

Sản phẩm 301-500
1016 Hương Lộ 2, Binh Trị Đông A, Binh Tan Ho Chi Minh

Giấu tên (làm công)  

đang làm ở đây. chán nản muốn nghỉ chết đi được. lương đã thấp, tăng lương khó khăn, việc tăng và khó dần đều. sống vừa lòng gia đình chủ và những nịnh thần đã quá đỗi khó khăn rồi. Khuyên chân thành, đừng ai vào đây làm gì. Làm vị cùng vị trí ở công ty khác tốt hơn nhiều!