Bitas (4)

Sản phẩm 301-500
1016 Hương Lộ 2, Binh Trị Đông A, Binh Tan Ho Chi Minh

Đã nghỉ (NV)  

Lương trả chậm 30 ngày. Lúc nghỉ còn tưởng công ty lừa đảo vì trả lương nghỉ việc và sổ BH quá lâu! Phúc lợi kém.