Bamboo Airway (35)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

nhân viên  

Công ty không đóng bảo hiểm nhiều tháng trong khi tháng nào cũng trừ lương cho bảo hiểm. Hứa thật nhiều nhưng không làm được qq gì. Đừng mà dại dột vào đây, một bước apply ngàn dặm đau
Tháng nào cũng trễ lương ít nhất 15 ngày