APAX English Việt Nam (608)

Sản phẩm 1000+
Ba Dinh, Ha Noi

Ẩn danh  

Ơ kìa thế công ty đ định trả lương nvien à. Đến h này vẫn chưa nhận đc 1 đồng nào lương t8 thì sống kiểu đ gì