APAX English Việt Nam (608)

Sản phẩm 1000+
Ba Dinh, Ha Noi

Trợ Giảng (TA)  

Cái đjt con m nhà mày đấy Âpx, bố mày đjt mịe nhà màyyy luôn đấyyyy trả lương cho bố mày đi hết ngày chảy máu lôz ra thì tao chắt vào cốc cho đjt con m3 nhà chúng m uống. 5 sao của chúng m đây djt m3 nhà m lắm nữap