APAX English Việt Nam (608)

Sản phẩm 1000+
Ba Dinh, Ha Noi

Apax quá tệ (Trợ giảng)  

Chiều phụ huynh như chiều vong, nhiều đứa ngu như heo học đéo có đc mà vẫn phải giả bộ khen nó để phụ huynh đóng tiền, chậm lương, và giờ là quỵt lương TA, giáo dục trẻ con mà nhân cách lãnh đạo thối tha