APAX English Việt Nam (608)

Sản phẩm 1000+
Ba Dinh, Ha Noi

CM ghẻ  

Trung tâm mình thiếu GVNN và phải cancel x lớp (x trung học) ngày nào cũng cầu khấn GVNN đừng nghỉ và thế giới nhanh hết Covid để có thể có GVNN bay từ nước ngoài về dạy. Vẫn tin Apax có thể đi qua khó khăn này

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Thớt ở chi nhánh nào mà GVNN nghỉ nhiều vậy??