Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh  

Công ty tồi tệ. Bắt làm bù ngày mùng 1 Tết. Nợ thưởng nhiều. Thiếu chuyên nghiệp. Cần né ngay kẻo rước họa vào thân.