Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh  

Không bao giờ chấp nhận thể loại bắt đi làm bù mùng 1 Tết cả.
OT cộng vào ngày nghỉ mà hết tháng 12 là mất hết, tháng 1 muốn nghỉ 1 ngày cũng bị trừ lương do làm gì có ngày nghỉ OT mà trừ.