Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh  

30, mùng 1 tết bị nhân viên chửi cho, nhục nhỉ

Ẩn danh đã   23 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like