3S Intersoft (28)

Dịch vụ 1-50
8 Ton That Thuyet Nam Tu Liem Ha Noi

dev (a)  

chốt 1 câu công ty tệ nhất từng làm.